Vrede … V.N.?

De doeleinden van de V.N. wenden vastgelegd in het Handvest der Verenigde Naties. Een van deze doeleinden is: “Het handhaven en bevorderen van de vrede.” De afdeling van de V.N.‚ die daar speciaal mee belast is‚ is de Veiligheidsraad. Deze raad komt echter moeilijk tot handelen.

Het optreden wordt bemoeilijkt door de vijf landen‚ die een vaste zetel in de raad hebben en het veto—recht bezitten.

Wordt het ‘veto’ uitgesprokenm dan kan de Algemene Vergadering van de V.N. de taak overnemen en aanbevelingen (resoluties) doen, die echter, blijkens ervaringen, totaal geen uitwerking hebben. Een besluit tot daadwerkelijk optreden kan alleen diezelfde Veiligheidsraad nemen.

De tegenstellingen in de Veiligheidsraad zijn echter groot. Men is verdeeld in machtsblokken. Enzijn de permanente ledenv
niet zelf de grootste wapenleveranciers? Zij stellen wel een ontwapeningscommissie in, maar waarvoor is dat? Voor het oog van de mensheid? Wil men ‘werkelijk vrede’‚ dan zullen de reeds genoemde landen hun machtspolitiek moeten ombuigen en het wantrouwen tegen elkaar moeten opgeven.

Zouden wij Nederlanders daar ook niet iets aan kunnen doen? Wij maken immers ook deel uit van een ‘machtsblok’. Zouden wij binnen dat blok niet kunnen ijveren voor totaal andere opvattingen? Onze portemonnee zal er wel mee gemoeid zijn – en is dat niet een (of de) grote moeilijkheid? Want — is vrede of oorlog nog niet steeds een kwestie van rijk of arm? Als we ons willen beijverenade ontwikkelingslanden te helpen, om de bijna onontwarbare knopen los te peuteren — dan gee‘
wapenleveranties uit winstbejag door de economisch sterke landen!!!!

Vervalt dan niet tevens de “oorzaak” van-de huidige tegenstellingen binnen de Veiligheidsraad?
Vrede ……. V.N; — als men op deze weg voortgaat? Neen!!

Als- men naar andere — betere — wegen gaat zoeken. Ja!!

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    De Moespot - Vrede … V.N.? (1974)

      De Moespot - Vrede … V.N.? (1974) Foto +