N-70

De bedoeling van het Europees Natuurbeschermingsjaar 197O is een appèl aan alle Europeanen om het leefmilieu, niet alleen voor het heden‚ maar ook vooral voor de toekomst, te behouden en te verbeteren. Alle landen die samen-
werken in de Raad van Europa‚hebben een handvest opgeste1d‚waarin wordt gewezen op de lucht—en waterverontreiniging, waarop niet alleen de industrie, maar ook de enkeling bedacht moet zijn.

Er wordt een beroep gedaan om onze natuurlijke hulpbronnen en de nog weinige natuurlijke landschappen te behouden. Het Vergiftigen Van het milieu en van ons voedsel door het gebruik van insecticiden wordt o.a. aan de orde gesteld. Kortom, men tracht de mensen er van te doordringen, dat er — als we zo doorgaan — na Welvaart en Welzijn, heel spoedig niets zal zijn,

Met deze wagens willen de bouwers het zo belangrijke onderwerp nog eens onder UW aandacht brengen, want…

“NATUURBEHOUD IS ZELFBEHOUD”

Help mee

Heeft u meer info over deze wagen?

Fam. Lassche c.s. - N-70 (1970)